Ngô, Văn Quang, Nguyễn Thu Thảo Trần, và Thị Thuận Trương. “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ XUẤT SẮC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 6 (Tháng Chạp 26, 2023): 58-68. Truy cập Tháng Hai 27, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/689.