Hồ, Thu Thủy, Thị Hương Lan Nguyễn, và Thị Thanh Tâm Nguyễn. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỤ KHOA ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2023”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 2 (Tháng Tư 30, 2024): 37-45. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/683.