Vũ, Thị Thanh, Thị Lan Đỗ, Thị Quỳnh Nguyễn, Thị Thu Huyền Nguyễn, Phạm Thúy Hòa Trần, và Thị Thương Nguyễn. “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 2 (Tháng Tư 28, 2024): 46-52. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/681.