Hoàng, Thị Trang, Thị Dung Phạm, Ngọc Khái Phạm, và Thị Kiều Chinh Phạm. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 1 (Tháng Giêng 9, 2024): 27-35. Truy cập Tháng Tư 15, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/676.