Nguyễn, Đức Huy, và Thị Phượng Lê. “TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 6 (Tháng Chạp 11, 2023): 42-49. Truy cập Tháng Hai 27, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/674.