Bùi, Thị Thúy Nga, Thị Thanh Huyền Nguyễn, Ánh Ngọc Nguyễn, và Quang Bình Trần. “DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 3E (Tháng Sáu 28, 2024): 81-90. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/661.