Đăng, Thị Hạnh, Thúy Nga Trần, Khánh Vân Trần, Thị Lan Phương Nguyễn, Diệu Thoan Nguyễn, và Văn Thanh Tùng Lê. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, THIẾU MÁU CỦA NỮ HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ TỈNH GIA LAI, NĂM 2022”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 6 (Tháng Chạp 19, 2023): 27-34. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/660.