Hồ, Thu Thủy, Thị Bích Ngọc Ninh, và Thị Hương Lan Nguyễn. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 6 (Tháng Mười-Một 6, 2023): 10-19. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/652.