Nguyễn, Thị Thảo, và Quang Dũng Nguyễn. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ NGHĨA, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 85-91. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/650.