Nguyễn, Thị Kim Anh, Thị Mỹ Thục Lưu, Thị Thành An Võ, Trần Mai Anh Lê, Ngọc Hà Vũ, và Thị Hương Lê. “THỰC TRẠNG CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHI SAU MỔ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2022-2023”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 48-53. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/649.