Trần, Thị Minh Nguyệt, Thúy Nga Trần, Khánh Vân Trần, Thị Việt Hà Nguyễn, Thị Lan Phương Nguyễn, Thị Thùy Dung Lê, và Thị Loan Lê. “TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ 6-11 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 1 (Tháng Mười-Một 28, 2023): 53-60. Truy cập Tháng Tư 15, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/638.