Nguyễn, Phú Thọ, và Hữu Thanh Nguyễn. “NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOẠT CHẤT SINH HỌC TỪ CHIẾT XUẤT LÁ LÚA NON GIỐNG HUYẾT RỒNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 6 (Tháng Mười 22, 2023): 1-9. Truy cập Tháng Hai 27, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/634.