Trần, Thị Nương, Ngọc Khái Phạm, Thị Tuyết Nhung Nguyễn, Minh Hiếu Lê, và Thị An Dương. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 62-69. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/633.