Lê, Minh Hiếu, Thị Tuyết Nhung Nguyễn, Thị Nương Trần, Thị Kiều Hạnh Lê, và Ngọc Khái Phạm. “HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 78-84. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/623.