Nguyễn, Trung Hiếu, Khánh Thu Trần, và Duy Tùng Vũ. “MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA VÀ DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2023”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 54-61. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/614.