Phạm, Ngọc Oanh, Thị Ngọc Diệp Đỗ, Thị Minh Hạnh Trần, và Thị Lan Tạ. “TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 12, no. 4 (Tháng Bảy 29, 2016): 66-71. Truy cập Tháng Mười 4, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/612.