Nguyễn, Thị Đan Thanh, Văn Phú Phạm, và Ngọc Trung Trần. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 12, no. 4 (Tháng Bảy 29, 2016): 43-50. Truy cập Tháng Mười 4, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/609.