Yamamoto, Shigeru. “NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 12, no. 4 (Tháng Bảy 29, 2016): 14-16. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/605.