Huỳnh, Hạnh. “DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 12, no. 4 (Tháng Bảy 29, 2016): 10-13. Truy cập Tháng Mười 4, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/604.