Hoàng, Hạ Vi, Mai Phương Anh Kiều, và Thị Thu Hà Lê. “NHU CẦU TƯ VẤN DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 119-127. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/603.