Đỗ, Thị Ngọc Diệp. “CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 12, no. 4 (Tháng Bảy 29, 2016): 4-9. Truy cập Tháng Mười 4, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/599.