Lê, Thị Hợp, và Ngọc Quyên Phí. “TÌNH HÌNH DINH DƯỠNG TOÀN CẦU HIỆN NAY VÀ KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG CÁC THỂ SUY DINH DƯỠNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 12, no. 4 (Tháng Bảy 29, 2016): 1-3. Truy cập Tháng Mười 4, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/598.