Nguyễn, Phú Thọ, và Hữu Thanh Nguyễn. “ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 1-10. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/557.