Trương, Thị Thùy Dương, và Thị Thanh Hoa Lê. “THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI  XÃ DƯƠNG THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN ”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 19, no. 4+5 (Tháng Mười 31, 2023): 22-29. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/537.