Đổng, Vương Triều, Thị Kim Anh Nguyễn, và Thị Minh Nguyệt Nguyễn. “DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 20, no. 3E (Tháng Năm 22, 2024): 32-46. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/434.