Phạm, Thu Thủy, Hữu Chính Nguyễn, Thị Huyền Trang Nguyễn, Đỗ Vân Anh Nguyễn, Văn Tước Bùi, Minh Phúc Phạm, Mai Anh Lương, Bích Thủy Trần, Bảo Ngọc Trịnh, và Thị Nhung Bùi. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THAN QUẢNG NINH NĂM 2021 ”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Sáu 25, 2022): 112-119. Truy cập Tháng Hai 27, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/392.