Phạm, Thị Oanh, và Thị Thu Trang Nguyễn. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Mười 14, 2022): 120-126. Truy cập Tháng Bảy 17, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/340.