Hoàng, Hạ Vi, Thị Mỹ Hạnh Đoàn, Thị Thùy Trang Đặng, Phương Mai Đoàn, Thị Khánh Chi Võ, Thị Thu Hà Lê, và Vinh Hiển Nguyễn. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA BỆNH NHÂN CHẠY THẬN NHÂN TẠO DƯỚI 70 TUỔI ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG NĂM 2022”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Chạp 16, 2022): 57-62. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/306.