Nguyễn , Văn Sỹ, Thị Thanh Nga Phạm, Thị Đoan Phạm, và Thị Vân Anh Mai. “HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Sáu 22, 2022): 37-43. Truy cập Tháng Năm 29, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/289.