Ung, Minh Anh Thư, Thị Thúy Nguyên Châu, và Tấn Hùng Nguyễn. “NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT MÍT HÒA TAN BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Chạp 17, 2022): 26-36. Truy cập Tháng Giêng 31, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/288.