Nguyễn, Phú Thọ, và Hữu Thanh Nguyễn. “VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO CHO ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Mười-Một 9, 2022): 1-10. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/287.