Huỳnh , Nam Phương, và Văn Công Nguyễn. “QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 14, no. 1 (Tháng Tám 9, 2022): 58-66. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/267.