Trần , Hải Anh, Minh Tân Nguyễn, và Lan Hương Nguyễn. “NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP THU KHỐI TẢO SPIRULINA PLATENSIS TRONG HỆ THỐNG KÍN DẠNG ỐNG”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 14, no. 1 (Tháng Tám 9, 2022): 52-57. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/266.