Đỗ, Thị Thanh Huyền, Mạnh Đạt Nguyễn, Thị Thủy Lê Đỗ, Thị Hồng Phương Bùi, và Thị Hồng Lĩnh Nguyễn. “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN TỪ LÁ CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 14, no. 1 (Tháng Tám 9, 2022): 45-51. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/265.