Lê, Danh Tuyên, Thị Đức Ngàn Hoàng, Thị Thảo Nghiên Hoàng, và Văn Huy Nguyễn. “ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 14, no. 1 (Tháng Tám 9, 2022): 1-8. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/258.