Nguyễn, Xuân Ninh, và Thùy Dương Nguyễn. “CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 3+4 (Tháng Chín 7, 2022): 18-25. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/257.