Nguyễn, Thị Lan Hương, Bạch Mai Lê, Thị Phương Hà Đỗ, và Trần Hải Đỗ. “THE STATUS OF FOOD SAFETY AND HYGIENE AT THE KITCHENS OF SOME TEXTILE ESTABLISHMENTS IN THE NORTH, 2018”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 26, 2022): 70-76. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/119.