Hoang , Thu Nga, Thi Quynh Anh Tran, Nam Phuong HUYNH, Thu Trang Dang, Thi To Uyen Nguyen, và Quang Binh Tran. “TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI 2 XÃ VEN BIỂN, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 26, 2022): 34-43. Truy cập Tháng Sáu 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/114.