Hoang , Thu Nga, Thi Quynh Anh Tran, Nam Phương Huỳnh, Thu Trang Dang, Thi To Uyen Nguyen, và Quang Binh Tran. “HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL ASSOCIATED FACTORS IN ADULTS IN TWO COASTAL COMMUNES, NGHE AN PROVINCE, 2020”. Tạp chí điện tử Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 26, 2022): 34-43. Truy cập Tháng Tám 18, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/114.