Nguyễn , Văn Sỹ, và Hồng Dũng Lê. “VALIDATION OF LC-MS/MS METHOD FOR DETERMINATION OF CYPROHEPTADINE IN DIETARY SUPPLEMENTS”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 24, 2022): 9-15. Truy cập Tháng Mười 4, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/111.