Phạm , Minh Châu, Nguyệt Thu Nghiêm, và Văn Hiến Nguyễn. “KNOWLEDGE AND PRACTICES OF CHILD CAREGIVERS IN FEEDING CHILDREN AGED 6−36 MONTHS AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HO CHI MINH CITY”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Chín 22, 2022): 16-23. Truy cập Tháng Giêng 28, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/110.