Pham , Minh Chau, Nguyet Thu Nghiem, và Van Hien Nguyen. “KNOWLEDGE AND PRACTICES OF CHILD CAREGIVERS IN FEEDING CHILDREN AGED 6−36 MONTHS AT THE NUTRITIONAL CLINIC OF CHILDREN’S HOSPITAL 1, HO CHI MINH CITY”. Tạp chí điện tử Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 24, 2022): 16-23. Truy cập Tháng Tám 18, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/110.