Bùi, Thị Huyền, Thị Ngọc Trần, Thị Thu Hằng Đào, Minh Hải Trần, và Trọng Hưng Nguyễn. “NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS PRIOR TO GASTROINTESTINAL SURGERY AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 22, 2022): 54-60. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/106.