Nguyễn , Thị Trung Thu, và Quang Bình Trần. “SỰ PHÂN BỐ KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH 𝘒𝘊𝘕𝘑11 E23K Ở QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TĂNG ĐƯỜNG MÁU”. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 24, 2022): 1-8. Truy cập Tháng Sáu 9, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/104.