Nguyen, Thi Trung Thu, và Quang Binh Tran. “DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA”. Tạp chí điện tử Dinh dưỡng và Thực phẩm 18, no. 2E (Tháng Sáu 24, 2022): 1-8. Truy cập Tháng Tám 18, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/104.