Phạm, Đức M. “CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 3E, Tháng Sáu 2024, tr 47-56, doi:10.56283/1859-0381/726.