Đinh, T. K. A., T. Đặng Ngô, T. N. Ninh, và Đức C. Lê. “NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 3E, Tháng Sáu 2024, tr 64-71, doi:10.56283/1859-0381/720.