Phạm, N. O., T. N. D. Đỗ, T. M. H. Trần, và T. L. Tạ. “TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, Tháng Bảy 2016, tr 66-71, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/612.