Trần, Q. C., T. N. D. Đỗ, và Q. H. Vũ. “CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẰM VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: BẰNG CHỨNG Y HỌC, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, Tháng Bảy 2016, tr 25-32, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/607.