Huỳnh, H. “DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, Tháng Bảy 2016, tr 10-13, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/604.