Đỗ, T. N. D. “CAN THIỆP DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI: CƠ HỘI DỰ PHÒNG BỆNH MẠN TÍNH KHÔNG LÂY”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 12, số p.h 4, Tháng Bảy 2016, tr 4-9, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/599.