Đổng, V. T., T. K. A. Nguyễn, và T. M. N. Nguyễn. “DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 20, số p.h 3E, Tháng Năm 2024, tr 32-46, doi:10.56283/1859-0381/434.