Huỳnh , N. P., và V. C. Nguyễn. “QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, vol 14, số p.h 1, Tháng Tám 2022, tr 58-66, https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/267.